تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل درج تبلیغات نوشتاری شما در سایت کاوه گستر. جهت سفارش کلیک کنید.

نظرسنجی

میزان رضایتمندی شما

نتایج
کنترل پنل

Plain Galvanized Wire

Specification
 soft electrogalvanized low carbon steel wire, tensile strength 30-50 kg/mm2 in coils of 25 kg for 0.8 mm and 300 kg for 2.2 mm , 2.5 mm and 2.8 mm
zink coating: 5-20 g/m2 for 0.8 mm and min 20-30 g/m2 for 2.2-2.8 mm
 
, 0.8mm -zink coating: 5-20 g/m2
,  2.2mm - zink coating 15 g/m2
,  2.5mm -zink coating 15 g/m2
,  2.8mm -zink coating 15 g/m2
hot dipped galvanized wire tensile strength 30-50 kg/mm2 zink coating: 30 g/m

   0.8mm

joomla visitors

عضویت در خبرنامه